Dr. Teskey prihaja v Slovenijo!

Z veseljem vas obveščamo, da v aprilu 2018 prihaja v Slovenijo Dr. Tomas Teskey Tomas G. Teskey Veterinary Insights, kjer bo držal tridnevno kliniko o zdravju kopit, konj in njihovih zob. Dr. Teskey je svetovno znan strokovnjak za celostno zdravje konj in odličen predavatelj iz Arizone, ZDA in avtor številnih člankov na to temo.
Na seminarju bomo spoznali anatomijo in fiziologijo kopita in spodnjega dela konjskega uda, se naučili prepoznavati razliko med zdravim in obolelim kopitom, se spoznali z metodami obrezovanja kopit, prediskutirali prehrano in primerno okolja za konja, ravnovesje konjevega telesa; spoznali anatomijo in fiziologijo zobovja in vse skupaj videli tudi v praksi.
_________________________________
PROGRAM po dnevih:
PRVI DAN
– Spoznavanje in druženje (po želji; uro pred začetkom)
– Filozofija: razvoj partnerskega, ne zgolj lastniškega odnosa do konja za dosego medsebojnih uspehov
– Anatomija / fiziologija: Anatomija kopita, konja in medsebojno delovanje, ki dovoljuje konjem, da so to, kar so
– Zdrava in obolela kopita – naučili se bomo prepoznati deformacije in težave pri gibanju, ki jih povzročajo
– Kopita, ki se sama oskrbujejo/kopita prostoživečih konj kot vir informacij: Spoznavanje konj v naravnem okolju in kopit, ki se jih človek ni nikoli dotaknil. »Najbolj zdravi konji so tisti, ki imajo dovolj gibanja, da dovolj obrabljajo svoja kopita ne glede na tip dela ali življenjske pogoje«.
– Patologije: Diskusija in prikaz dveh najpogostejših patologij, ki jih srečujemo – kontrakcija kopita (z oslabljenim petnim delom) in laminitis ter debata o vzrokih.
– Sekcija kopita: Prikaz najosnovnejših tehnik obrezovanja kopita in sekcija kopita z diskusijo tem iz dopoldanskega dela dneva ter odgovori na vprašanja.

DRUGI DAN
– Spoznavanje in druženje (po želji; uro pred začetkom)
– Obrezovanje za fiziološko funkcionalnost in rehabilitacijo: Primeri obrezovanja kopit v različnih situacijah, uporaba čevljev za kopita in podlog, diskusija o stimulaciji gibanja in pripravi primernih tal v naši okolici
– Vpliv kovanja na kopito in konja
– Prehrana in prehranski dodatki: Kdaj in zakaj polagati prehranske dodatke, testiranje hrane in/ali konja. Diskusija o PREHRANI za konjevo zdravje.
– Konjevo zobovje in oskrba le-tega: Diskusija.
– Povezava med kopiti in zobmi in uravnoteženostjo konjevega telesa.
– Anatomija in fiziologija zob in lobanje, kako ostanejo v ravnovesju in zakaj kot posledica udomačitve niso več v ravnovesju.
– Uporaba brzd. Težave z opremo
– Več primerov zdravih kopit in kako do njih v različnih situacijah. Razlika med “dobrimi” in “slabimi” kopiti.
– Razvoj LISTE ZA USPEH: Diskusija o tem, kaj lahko slušatelji naredijo za izboljšanje življenjskih pogojev njihovih konj v njihovi situaciji. Če skrbniki naletijo na težave, se lahko vrnejo na to listo, ki jim bo pomagala pri vzpostavitvi pogojev za bolj zdravega in zadovoljnega konja. Ta vsebuje konsistentno oskrbo kopit, zob, prehrano, kako sestaviti »ekipo« ljudi, ki vam bodo pomagali doseči najboljše za konja vključujoč gibanje, okolje, upoštevajoč konjevo psihologijo, konje z »zaposlitvijo«

TRETJI DAN
– Spoznavanje in druženje (po želji; uro pred začetkom)
– Obrezovanje in sekcija patološkega kopita z diskusijo in primerjava z zdravim iz prvega dneva

DELO S KONJI:

– Demonstracija komunikacije s konjem,
– komunikacija za delo s kopiti,
– obrezovanje,
– mišično skeletno delo,
– ocene konja,
– ocene gibanja, telesne kondicije, odnosa, odziva na vodenje,
– obnova pridobljenega znanja pri delu S konjem.
– Pregled zob in brušenje zob
– Vprašanja in odgovori, diskusija
– Zaključek

Tečaj bo potekal od petka 20. Do nedelje 22.4. v Ljubljani.
Cena dvodnevnega seminarja (petek, sobota) je 280€, cena celotnega tridnevnega seminarja je 360€.
Prijave na email: animo.awc@gmail.com

We’re happy to announce a three day clinic by Dr. Tomas Teskey Tomas G. Teskey Veterinary Insights in Slovenia.
He will talk about hoof, horse and teeth care and health. Dr. Teskey is a world – renowned expert for holistic horse health and an excellent teacher from Arizona, USA and the author of numerous articles on these subjects.

We’ll learn about anatomy and physiology of horse’s hoof and lower limb, learn to tell the difference between a healthy and diseased hoof, discuss some hoof trimming methods, talk about nutrition and environment, hoof – teeth – and body balance; we’ll get to learn about scull and teeth anatomy and function and see all of the above in practice.

Program by days:
DAY 1
– Meet and greet (optional; an hour before start)
– Philosophy: Debate on developing a partnership with horses rather than ownership, allowing both horses and humans to shine with their best intentions and abilities
– Anatomy/physiology: »Parts and pieces« of the hooves and the horses and how these parts function to allow horses to be who they are
– Normal and diseased hooves: Recognizing deformity and problems of movement
– Self-trimming hooves/feral hooves as source of information: Horses and their hooves that have never been trimmed. »The healthiest horses are the ones that move enough to trim their own feet, regardless of their job or situation«
– Pathology: Discussing and examples of the two major issues we see, hoof contraction (which mostly shows up as weakened heels), and laminitis; what is causing these problems and why
– Hoof dissection: Demonstration with some general trimming techniques and the dissection and re-visit of any of the things from morning session. Questions and answers

DAY 2
– Meet and greet (optional)
– Physiologic & rehabilitative trimming: how to trim hooves in certain situations, use of boots and pads; discussion on movement stimulation and preparing a suitable ground in given environment
– Influence of shoeing
– Nutrition and Supplements: Why and when to consider supplements and how they can be used effectively, what to consider, whether testing of feed and/or the horse can be helpful. Discussion on NUTRITION for equine health
– TEETH and DENTAL CARE:
– The connection between feet and teeth and body balance
– Anatomy and physiology of the teeth and skull and how they stay balanced and why they become out of balance in domestication
– Use of bits and tack issues

– More examples of sound hooves and how to achieve them in different situations. Recognizing the DIFFERENCES in good and bad hooves

– Developing a CHECKLIST FOR SUCCESS: Discussion on what attendees can do for their own horses in their environments. When someone is having some trouble, they can go back to this list and find out what they need to do to have a healthier and a happier horse. The checklist include hoof care, dental care, nutrition, developing your TEAM of people to help you develop the best situation for the horses, personal responsibility again, movement, habitat, horse psychology (herd dynamics), horses with a “job”, consistency

DAY 3
– Meet & greet (optional, an hour before start)
– Trimming and dissection of a diseased hoof with comparison to the more normal one we did on the first day

LIVE HORSES:
– Techniques for handling
– Hoof handling and trimming
– Bodywork
– Assessing the horses – what to look for; judging movement, body condition, attitude, response to handling; revisit philosophy as it relates to working WITH the horse
– How to look at the TEETH; demonstration of working on teeth
– Individualized Q&A session
– Wrap – up session

Clinic will be held from 20th to 22nd April 2018
Price for 2-days (20th and 21st) is 280€; price of the entire 3-day clinic is 360€.
Registration: animo.awc@gmail.com

2018-05-23T11:33:48+02:00